Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en terapiform, der retter sig mod både tanker, følelser og adfærd og er særlig anvendelig ved fx angst, stress- og depressionsbehandling. Mange kender det som en evidensbaseret – hvilket vil sige videnskabeligt afprøvet metode, der findes videnskabeligt belæg for virker. Metoden bygger på samtale og fokus er på, at man i sit konkrete hverdagsliv kommer i gang med mere værdibaserede handlinger.Kognition er informationsbearbejdning og forbedring handler om at ændre i den måde, som vi bearbejder information på. Jeg anbefaler og anvender ofte hypnoterapi, når jeg hjælper mennesker, som gerne vil opnå generelle kognitive forbedringer.

Hvad er og hvordan arbejdes med kognitiv terapi?
I kognitiv terapi fokuserer man på, hvilke tanker man har om sig selv, sine vanskeligheder og de relaterede omgivelser og omstændigheder. Når man har en lidelse som f.eks. depression, eller angst, så viser det sig ofte, at der findes en stor forekomst af negative, dysfunktionelle tanker omkring en selv, andre eller omgivelserne f.eks. ”Jeg kommer til at blive afvist og forladt”, ”Andre kan ikke lide mig”, Jeg duer ikke til noget”, ”Der sker en ulykke, hvis jeg ikke udfører mine ritualer”, ”Det kommer aldrig til at gå mig godt”.

De negative tanker har en automatisk karakter. Som følge af, at tankerne er automatiske tager vi dem ofte som givet – vi tager ikke stilling til eller undersøger, hvorvidt de er sande eller ej.
Hvis man f.eks. tror, at en ven vil afvise en, undgår man måske ikke alene at forholde sig til om påstanden er sand, men man undgår ofte også vedkommende. På den måde forbliver man i den negative opfattelse. Automatiske tanker er tæt knyttet til den følelsesmæssige tilstand, som man aktuelt befinder sig i, og det er ofte intensiteten af følelserne, som bliver bestemmende for, hvor meget man tror på, at de negative tanker er sande eller ej, – desto mere angst man er, jo mere tror man på, at f.eks. en fantaseret ulykke sker. Hvis man så oven i købet har en adfærd, som er præget af undvigelse, er man afskåret fra enhver mulighed for at få afklaret, hvorvidt de negative tanker, har nogen forankring i virkelige hændelser.

Alle mennesker har negative automatiske tanker som kommer og går. Oftest forsvinder de negative tanker hurtig igen, men fortsætter med at plage en person, som har en lidelse.

I kognitiv terapi fokuseres ofte på at få klarhed over nogle af de bagvedliggende årsager til de negative automatiske tanker og de deraf afledte følelser, kropsoplevelse og handlemåder. Man taler om at vi har udviklet nogle grundlæggende positive eller negative leveregler, som danner basis for vor fortolkning af bestemte situationer. Levereglerne fungerer som en slags filtre, hvorigennem vi oplever verden. Disse etableres ofte i barndommen og er et resultat af det, som vi tidligere har erfaret.

Leveregler er nogle grundlæggende antagelser omkring de normer, som vi sætter for os selv inden for betydningsfulde dele af tilværelsen. Er vi usikre og mangler selvværd kommer vi ofte til at stille overdrevene strenge betingelser og høje krav til os selv – krav vi stiller til os selv i håbet om, at det vil højne vores selvværd. Desværre virker det ofte modsat. Er kravene for høje, er risikoen at opleve at mislykkes større – og vi giver måske efterhånden helt op.Leveregler hænger sammen med vores selvværd og påvirker stadig vores oplevelse af os selv.
De har som regel været der i det meste af vores liv. Derfor opfattes de som en selvfølge, nærmest som naturgivne. I virkeligheden er de indstillinger, som vi har om os selv og andre – og indstillinger er vi ikke født med. Dem kan vi bearbejde og ændre hvis vi vil.

Hvordan arbejder vi så med det?
I kognitive terapi fokuseres der hovedsagelig på den aktuelle situation. I begyndelsen af terapien laves en oversigt over de aktuelle problemer. Herudfra laves en prioriteringsliste over de problemområder, som du vil arbejde med. I det terapeutiske forløb fokuseres på at finde sammenhængen mellem negative tanker, oplevelser, følelser, kropsoplevelser og adfærd samt de forskellige tankeformer, som er med til at fastholde dine plager. Samtidig tilstræbes, at finde frem til relevante opgaver, hvis formål er at skabe ”en aktiv scene”, hvorudfra man kan udfordre sig selv og sine forestillinger samt overvinde barrierer, som hæmmer en fri og sund livsudfoldelse. Man arbejder aktivt med opgaverne mellem sessionerne.

Afhængig af problemets karakter, kan man vælge at gå dybere og arbejde med selvværd, så vil vi sætte fokus på de forskellige leveregler, der kan ligge til grund for den aktuelle problemstilling.

Igennem den terapeutiske proces bliver der tilstræbt, at du selv lærer de kognitive redskaber, hvilket er medvirkende til, at det terapeutiske forløb kan blive effektivt og kortvarigt.

Formålet er, at man efter terapiens afslutningen, selv fremover kan bruge de terapeutiske redskaber til at bearbejde mange forskellige problematiske forhold, som livet byder en.